Algemene voorwaarden

Welkom bij Verschillen-tussen.nl!

In deze voorwaarden worden de regels en voorschriften uiteengezet voor het gebruik van de website van Verschillen-tussen.nl, te vinden op https://verschillen-tussen.nl.

Door deze website te bezoeken, gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden accepteert. Ga niet door met het gebruik van Verschillen-tussen.nl als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina vermeld staan.

Cookies:
De website maakt gebruik van cookies om uw online ervaring te helpen personaliseren. Door Verschillen-tussen.nl te bezoeken, ging u akkoord met het gebruik van de vereiste cookies.

Een cookie is een tekstbestand dat door een webpagina-server op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden uniek aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft verstrekt.

Wij gebruiken cookies voor Google Analytics om informatie te verzamelen, op te slaan en te volgen voor statistische of marketingdoeleinden om onze website te beheren. Daarnaast kunnen er cookies zijn  geplaatst voor tekstadvertenties van Google Adsense of anderen voor het verkrijgen van reclameinkomsten.

U hebt de mogelijkheid om optionele cookies te aanvaarden of te weigeren. Er zijn enkele verplichte Cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van onze website. Deze cookies vereisen uw toestemming niet omdat ze altijd werken. Houd er rekening mee dat u door het accepteren van verplichte Cookies ook Cookies van derden accepteert, die kunnen worden gebruikt via door derden geleverde diensten als u dergelijke diensten op onze website gebruikt, bijvoorbeeld een videoweergavevenster dat door derden wordt geleverd en in onze website is geïntegreerd.

Licentie:
Tenzij anders vermeld, bezitten Verschillen-tussen.nl en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Verschillen-tussen.nl. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag toegang verkrijgen tot dit van Verschillen-tussen.nl voor uw eigen persoonlijk gebruik met inachtneming van de beperkingen die in deze voorwaarden zijn gesteld.

U mag niet:

Materiaal van Verschillen-tussen.nl kopiëren of herpubliceren
Materiaal van Verschillen-tussen.nl verkopen, verhuren of in sublicentie geven
Materiaal van Verschillen-tussen.nl reproduceren, dupliceren of kopiëren
Inhoud van Verschillen-tussen.nl opnieuw distribueren
Deze overeenkomst gaat in op de datum hiervan.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen op bepaalde delen van de website. Verschillen-tussen.nl filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt Reacties niet voordat deze op de website worden geplaatst. Reacties weerspiegelen niet de standpunten en meningen van Verschillen-tussen.nl, haar agenten, en/of gelieerde ondernemingen. Reacties weerspiegelen de meningen en opinies van de persoon die de meningen en opinies plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Verschillen-tussen.nl niet aansprakelijk voor de Opmerkingen of enige aansprakelijkheid, schade, of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik van en/of plaatsing van en/of verschijnen van de Opmerkingen op deze website.

Verschillen-tussen.nl behoudt zich het recht voor om alle Opmerkingen te controleren en alle Opmerkingen te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze Voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

U gerechtigd bent om de Opmerkingen op onze website te plaatsen en dat U beschikt over alle noodzakelijke licenties en toestemmingen om dit te doen;
De Opmerkingen geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken van derden;
De opmerkingen geen lasterlijk, smadelijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal bevatten, dat een inbreuk op de privacy vormt.
De Opmerkingen niet zullen worden gebruikt om handel of gewoonten te verzoeken of te bevorderen of om commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen.
U verleent hierbij aan Verschillen-tussen.nl een niet-exclusieve licentie om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinking naar onze Inhoud:
De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming linken naar onze Website:

Overheidsinstanties;
Zoekmachines;
Nieuwsorganisaties;
Distributeurs van online gidsen mogen naar onze Website linken op dezelfde manier als zij naar de Websites van andere opgenomen bedrijven hyperlinken; en
Geaccrediteerde bedrijven in het hele systeem, behalve non-profitorganisaties, winkelcentra voor liefdadigheid en fondsenwervende groepen voor liefdadigheid, die geen hyperlink naar onze Website mogen maken.
Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere Website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet valselijk sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Wij kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

algemeen bekende consumenten en/of zakelijke informatiebronnen;
dot.com gemeenschap sites;
verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen
online directory distributeurs;
internet portals;
accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en
onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.
Wij zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als wij besluiten dat: (a) de link ons niet in een ongunstige positie brengt ten opzichte van onszelf of onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve reputatie bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van Verschillen-tussen.nl compenseert; en (d) de link in de context van algemene broninformatie is.

Deze organisaties mogen naar onze homepage linken, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de linkende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Indien u een van de in paragraaf 2 genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in het linken naar onze website, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar Verschillen-tussen.nl. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactinformatie en de URL van uw site, een lijst van URL’s vanwaar u van plan bent naar onze website te linken, en een lijst van de URL’s op onze site waarnaar u zou willen linken. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Erkende organisaties mogen als volgt hyperlinken naar onze Website:

Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
Door het gebruik van de uniform resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze Website waarnaar wordt gelinkt die logisch is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.
Geen gebruik van het logo of ander artwork van Verschillen-tussen.nl zal worden toegestaan voor het linken zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

Aansprakelijkheid voor inhoud:
Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw Website worden geuit. Er mogen geen links op een website verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op, anderszins in strijd zijn met, of pleiten voor inbreuk op of andere schending van de rechten van derden.

Voorbehoud van rechten:
Wij behouden ons het recht voor om te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze Website verwijdert. U stemt ermee in om op verzoek onmiddellijk alle links naar onze Website te verwijderen. Wij behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkbeleid op elk moment te wijzigen. Door voortdurend te linken naar onze Website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze te volgen.

Verwijdering van links van onze website:
Als u een link op onze Website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij om op elk moment contact met ons op te nemen en ons te informeren. Wij zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar wij zijn niet verplicht om dit te doen of om u direct te antwoorden.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is. Wij staan niet in voor de volledigheid of juistheid ervan, noch beloven wij ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer:
Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

beperken of uitsluiten van onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel;
beperken of uitsluiten van onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;
een van onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
een van onze of uw aansprakelijkheden uit te sluiten die volgens de toepasselijke wetgeving niet mag worden uitgesloten.
De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid in deze afdeling en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf, en (b) van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden uit contract, uit onrechtmatige daad, en voor schending van de wettelijke plicht.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.