Verschillen tussen laboratorium laboratoriumonderzoek en veldonderzoek

Inhoudsopgave

Onderzoek wordt gedefinieerd als het systematisch verrichten van onderzoek om tot nieuwe conclusies te komen of om eerdere bevindingen te bevestigen. De onderzoeksopzet speelt een cruciale rol bij de validiteit van de verzamelde gegevens en de analyse daarvan en dus ook bij de belangrijkste bevindingen van het onderzoeksprobleem. In dit artikel wordt een vergelijking gemaakt tussen twee onderzoeksdesigns; veldonderzoek en gecontroleerd laboratoriumonderzoek. Terwijl veldonderzoek contextuele gegevens biedt over settings, interacties of individuen, is gecontroleerd laboratoriumonderzoek een elementaire, herhaalbare en efficiënte vorm van onderzoek die kan worden toegepast in een verscheidenheid van disciplines.

Veldonderzoek vs. gecontroleerd laboratoriumonderzoek

Veldonderzoek is een onderzoek dat wordt uitgevoerd in de echte wereld of een natuurlijke omgeving. Het is eerder gericht op observeren, analyseren en beschrijven van het bestaande dan op het manipuleren van een te bestuderen factor. De onderzoeksomgeving lijkt op de situaties die men in het dagelijks leven tegenkomt, waardoor de natuurlijkheid van de omgeving behouden blijft. Deelnemers aan een veldonderzoek kunnen al dan niet weten dat zij worden bestudeerd. Gecontroleerd laboratoriumonderzoek daarentegen is onderzoek dat wordt verricht in een specifiek voor onderzoek ontworpen omgeving. Laboratoriumonderzoek wordt vaak omschreven als een streng gecontroleerd onderzoek waarbij de onderzoeker een bepaalde te bestuderen factor manipuleert om na te gaan of deze manipulatie een verandering bij de proefpersonen teweegbrengt. De proefpersonen bij laboratoriumonderzoek kunnen systematischer worden geselecteerd en in omstandigheden geplaatst systematischer worden geselecteerd en in omstandigheden geplaatst en zij weten gewoonlijk dat zij aan een onderzoek deelnemen.

De te bestuderen factor, die de experimentele variabele of de onafhankelijke variabele wordt genoemd, is de variabele die een onderzoeker manipuleert. De maatstaf voor verandering staat bekend als de criteriummaatstaf. Hij wordt ook de afhankelijke variabele genoemd omdat de verandering vermoedelijk afhangt van de manipulatie van de experimentele variabele door de onderzoeker. Veldonderzoek is eerder beschrijvend, ontwikkelingsgericht, correlationeel en survey-achtig van opzet dan experimenteel. Het voornaamste voordeel van veldonderzoek is de generaliseerbaarheid naar reële contexten, omdat het een grotere verscheidenheid van situaties en omgevingen vertegenwoordigt die de proefpersonen in hun natuurlijke omgeving ervaren.

Merk op dat dit voordeel misleidend kan zijn, het gebrek aan controle en de onmogelijkheid om de veldomgeving precies te karakteriseren kunnen het zeer moeilijk maken om de generaliseerbaarheid van het onderzoek te beoordelen. Soms zou de ethische code een invloed hebben op de beslissing over de plaats waar de studie wordt uitgevoerd [8]. Onderzoekers verkiezen vaak het laboratoriumontwerp boven het veld vanwege problemen met geïnformeerde toestemming en privacy van de deelnemers.

Laboratoriumstudies bieden meer beheersing

Door de grotere controle die onderzoekers over het algemeen kunnen uitoefenen in een laboratoriumsetting dan in een naturalistische een naturalistische omgeving, is de kans groter dat laboratoriumonderzoeken een echt experimentele opzet hebben. Laboratoriumstudies hebben het voordeel van een betere beheersing van irrelevante variabelen die anders de resultaten zouden kunnen beïnvloeden en dus van duidelijker aanwijzingen van het geobserveerde gedrag [9]. Als het onder controle houden van alle vreemde invloeden met succes is volbracht, wordt elke verandering die bij de proefpersonen wordt waargenomen, verondersteld te worden veroorzaakt door de gemanipuleerde variabele. Deze benadering komt dicht in de buurt van het vaststellen van een oorzaak-gevolgrelatie. Niettemin is voorzichtigheid geboden bij het overwegen een dergelijke relatie. Er bestaat altijd de mogelijkheid dat er een ongecontroleerde invloed van buitenaf was en de waarschijnlijkheid dat de resultaten door toeval zijn veroorzaakt. Een ander voordeel van laboratoriumonderzoek is de reproduceerbaarheid ervan. De omgevingsomstandigheden kunnen keurig worden gecontroleerd en gedocumenteerd. Net als elke andere onderzoeksmethode zijn er ook nadelen verbonden aan laboratoriumonderzoek. Er kan sprake zijn van een kunstmatige omgeving die de manier waarop proefpersonen zich gedragen kan beïnvloeden en daardoor de resultaten kan veranderen.

Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door laboratorium groothandel, Lab Agency.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *